Algemene voorwaarden

  Artikel 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  Delousion: de vennootschap onder fima Delousion, gevestigd aan de Popovstraat te Zwolle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 61638889. Voor het BTW-nummer van Delousion kunt u contact opnemen via [email protected]

  Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die zaken of diensten van Delousion afneemt.

  Consument: de natuurlijk persoon die zaken of diensten van Delousion afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

   

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Delousion, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

  Eventuele voorwaarden van de Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Delousion uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

  Wanneer door Delousion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Koper kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Delousion onderhavige voorwaarden soepel toepast.

  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Delousion, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Delousion in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Delousion vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

   

  De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Delousion gesloten overeenkomst in te stemmen.

  Delousion behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

  In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Delousion gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

   

  Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

  Alle aanbiedingen en offertes van Delousion zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

  De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Delousion opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Delousion haar aanbieding baseert.

  Een samengestelde prijsopgave verplicht Delousion niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

  De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

  De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Delousion zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

   

  Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

  Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Delousion eerst dan tot stand nadat Delousion een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

  Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Delousion slechts, indien deze door Delousion schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Koper daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

  Voor overeenkomsten, leveringen of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

   

  Elke overeenkomst wordt door Delousion aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Delousion bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Koper na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Delousion van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Koper niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Delousion het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Delousion de Koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Koper de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.

  Delousion is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

  Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door Delousion te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

   

  Artikel 5. Levering en termijnen

  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af groothandel of magazijn. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

  Indien de Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper. De Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

  Indien Delousion gegevens behoeft van de Koper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Koper alle benodigde gegevens aan Delousion ter beschikking heeft gesteld.

  Indien Delousion een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Delousion derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Delousion dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  Delousion behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.

   

  Artikel 6. Facturatie en betaling

  Delousion is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Koper een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

  Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Delousion aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

  Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

  De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Delousion maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Voor Consumenten bedraagt deze vergoeding ten minste 10% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,00 (zegge: veertig euro). Indien de werkelijk door Delousion gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

  In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van Delousion en de verplichtingen van de Koper jegens Delousion onmiddellijk opeisbaar.

  Door de Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  Delousion is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

  Indien met Koper meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Delousion gesloten overeenkomst.

   

  Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

  Alle door Delousion geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van Delousion tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Delousion uit hoofde van enige met Delousion gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

   

  Een Koper die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Delousion mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Delousion verkrijgt een stil pandrecht op alle vorderingen die de Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van door Delousion onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op een manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.

   

  Indien de Koper (mede) uit door Delousion geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor Delousion en houdt de Koper de nieuw gevormde zaak voor Delousion totdat de Koper alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Delousion heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

  Rechten worden in voorkomend geval aan de Koper steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Koper de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

  Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Delousion. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Koper Delousion hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

  Op de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Delousion bevinden, behoudt Delousion zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Delousion uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.

  De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Delousion te (doen) houden.

   

  De Koper is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Delousion op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van Koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Delousion zulks wenst, door Koper aan Delousion stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Delousion tegen de Koper.

  Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is de Delousion gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de Koper of derden die de zaak voor de Koper houden weg te halen of weg te doen weghalen. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde bedrag.

   

  Artikel 8. Doorlevering

  De door Delousion geleverde zaken worden uitsluitend geleverd voor verkoop door de Koper aan particulieren in de vestiging(en) of filialen, waarvoor de goederen zijn gekocht. Het is de Koper zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Delousion verboden aan andere vestigingen en filialen, dan wel aan andere detaillisten, groot- of tussenhandela(a)r(en) (door) te verkopen, alles op straffe van een direct opeisbare, niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van Delousion verschuldigd door het enkele feit der overtreding, onverminderd het recht van Delousion op vergoeding van door haar geleden schade.

   

  Artikel 9. Opschorting en ontbinding

  Indien Delousion of de Koper in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

  Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

  de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

  een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;

  de andere partij zijn huidige onderneming staakt;

  buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

   

  Indien de Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Delousion nog niet is uitgevoerd.

  Bedragen die Delousion vóór de ontbinding aan de Koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen Delousion reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Koper aan Delousion verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  Indien de Koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Delousion gerechtigd haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Koper gehouden te zijn. Hiertoe is Delousion eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

   

  Artikel 10. Aansprakelijkheid

  Indien Delousion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.

  Indien Delousion aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van Delousion daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar geen vergoeding uitkeert, is de aansprakelijk van Delousion beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

  De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Delousion aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Delousion kunnen worden toegerekend.

  Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

   
  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »